Osmanlı'nin mihenk taşı hürrem sultan.. Kim hürrem sultan aleyhinde konuşursa ya tarihinden ve milletinden habersiz ya da osmanlı-islam düşmanı

Hürrem Sultanın Hayatı

Hürrem Sultan 1506 yılında doğup 1558 yılında 52 yaşındayken vefat etti. Osmanlıca yazılışı خرم سلطان

Kanuni Sultan Süleyman Han'ın eşi ve sonraki padişah II. Selim'in annesidir.

Lehistan Krallığı'nın sınırları içerisinde bulunan Rohatyn'da[3] doğdu. 14 yaşındayken Tatar akıncılar tarafından 1520 tarihinde Rohatyn'den kaçırılmış[1], Kırım Hanı'nın himayesine girmiş ve daha sonra Osmanlı sarayına sunulmuştur.

Yahudiler Mescidi Aksa'nın Altını Neden Kazıyor?

Masum bir arkeolojik kazı çalışması gibi gösterilen , salt tarihçi gözüyle bakıldığı zaman zararsız hatta gerekli olduğu düşünülen bu kazı çalışmalarının çok ta masum olmadığı aşikardır..

Şimdi yahudilerin iğneyle kuyu kazar gibi yıllardır milim milim hesaplayıp gerçekleştirdikleri kazı çalışmalarının altında hangi sebepler yatıyor.Sebeplerin altını kazdıkça neler çıkıyor neler...

İlk defa 1981'de Harem-i Şerif'in içindeki Kubbet'us Sahra'ya birkaç metre uzaklıktaki Kayıtbay Sebili'ne kadar uzanan bir tüneli fark eden Filistinliler, böylece İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altında yürüttüğü kazı çalışmalarından haberdar oldu.

İsrail Mescidi Aksa'nın Altını Kazmaya Devam Ediyor!

Filistinliler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te adım adım yürüttüğü Yahudileştirme politikalarına şahit olurken, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altında sürdürdüğü kazı çalışmaları ise onlar için meçhullüğünü korumaya devam ediyor.

İlk defa 1981'de Harem-i Şerif'in içindeki Kubbet'us Sahra'ya birkaç metre uzaklıktaki Kayıtbay Sebili'ne kadar uzanan bir tüneli fark eden Filistinliler, böylece İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altında yürüttüğü kazı çalışmalarından haberdar oldu.

Her ne kadar İsrail, Mescid-i Aksa'nın altında yürüttüğü kazı çalışmalarını inkar etse de Filistinliler açısından hiçbir zaman bu olgu "gerçekliğini" yitirmedi.

Hz. Ömer'in Kudüs'ü Fethi

Yerküremiz üzerinde siyasi, dini, kültürel ve ekonomik olarak
hemen her devirde dünyama ağırlık merkezi olmuş coğrafyalar
vardır. Ancak hiçbir coğrafya dünyanın maddi ve manevi açıdan
merkezi olan Kudüs kadar ehemmiyet arz etmemiştir. Onun bu
hususiyeti tarih boyunca büyük istilaları üzerine çekmiş ve bu kutsal
şehrin insanlarını bütün Filistin ile birlikte büyük felaketiere
boğmuştur. Bu çerçevede, kutsal kitaplara, efsanelere ve tarihe mal
olan ilkçağlardan günümüze kadar gelen süreçteki bütün bu istila
hareketleri göz önüne alındığında, Müslümanların Kudüs'ü fethi daha
önceki ve daha sonraki istilaların tamamından farklı bir mahiyet arz
ettiği gibi bilhassa dini ve insani değerler açısından da büyük bir mana
ifade etmektedir.

Miracın Delili Mescid-i Aksa..

Kulu Muhammed'i geceleyin, Mescid-i Haram'dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur.(İsra suresi 1. ayet)

Süleyman Mabedi Yerine İkinci Mabedin Yapımı

M.Ö 586 yılında şehri işgal edip , yahudi toplumunu sürgün ederek Kudüs'te tam bir hakimiyet elde etmiş olan Babiller kırkbin civarında yahudiyi Babil'e sürgün etmişti.

Aradan yıllar geçti ve Pers Devleti Bölgede hakim oldu.Hükümdar Kiros Babil'e sürgün edilen binlerce yahudinin istekleri doğrultusunda tekrar Kudüs'e gelebileceklerini bildirdi.Bazıları dönerken bazıları çoktan Babil'e yerleşmişlerdi.

Perslerden sonra bölgeye bu sefer Romalılar hakimdi.Romalılarda Persler gibi yahudilerin kendi düzenlerini kurmalarına izin verdi.Bunun üzerine Yahudilerin başında bulunan Kral Herod Kudüsü baştan sona inşa ettirdi.Babil sürgününün izlerini kısa zamanda sildi.Süleyman Mabedinin yerine ikinci mabedi yaptırdı.

Sebatay Sevi Kimdir?

1626’da İzmir’de yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Din adamı olarak yetiştirilen Sabetay Sevi, 39'uncu yaşının eşiğinde yoğun bir mistisizme saplandı. Toplumu kurtarabilecek ilâhi bir güce sahip olduğunu söylemeye başladı ve 31 Mayıs 1665 tarihinde Mesih olduğunu ilân etti. Yahudi inancına göre Mesih (kurtarıcı), kendilerine bu günkü İsrail topraklarında bağımsız bir devlet kuracak ve dünyanın dört bir yayına dağılmış olan Yahudiler'i bir araya toplayacaktır. Sabetay Sevi, haham olarak sinagoglarda ateşli konuşmalar yaptı ve taraftarlarının sayısını her gün arttırdı. Avrupa'dan Yemen'e, Kuzey Afrika'dan Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan insanlar arasında dalgalanmalar, kaynaşmalar oldu.

Yahudilik'te Mesih İnancı

Yahudi inancının vazgeçilmez ögelerinden biri de kendi soylarından gelecek olan mesih inancıdır.

Onların inancına göre ; mesih kudüste Zeytindağı'ndan inecek ve altın kapıdan şehre girecek.Yahudilerin kurtuluşu için ilk adım atılmış olacak..Mesihin önderliğinde Yahudiler kendilerine vaadedilmiş topraklara giriş yapacak ve buradan tüm dünyaya hakim olup nihayet hakettikleri ayrıcalığa , önderliğe sahip olacaklar.

Süleyman Mabedi Nasıl Yapıldı?

Süleyman Mabedi İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışının 480. senesinde yapıldı.Davut a.s ın oğlu Süleyman a.s İsrailoğullarının başına geçtikten sonra krallığının 4. senesinde mabed yapımına başladı. Mabedin tamamlanması yedi yıl altı ay gibi uzun bir sürede tamamalandı.Mabedin inşasında insanların yanı sıra cinlerde çalıştırıldı.

Ahit Sandığı Nerede ve Kim Tarafından Muhafaza Ediliyordu?

Ahit sandığının yapımı tamamlandıktan sonra içine şehadet levhalarını koydular.Muhafaza olunması için kutsal çadırı yaptılar ve kutsal çadırın kutsal bölümünde sandığı muhafaza ettiler.Sandığı koruma vazifesi Kohat soyundan gelen Levililere verildi.Çadır bir yerden başka bir yere götürülme özelliğine sahip olduğu için yanlarında taşıma imkanları vardır.Sonradan sandığın içine Hz. Harun'un tomurcuklanmış asası ve kudret helvasının içinde olduğu bir testi koyulmuştu.

Ahit Sandığının Özellikleri

Ahit Sandığı Hz. Allah'ın isteği üzerine, özellikleri bizzat Hz. Allah tarafından belirlenen kutsal sandıktır.

Sandığın Özellikleri;Ahit Sandığı 111 cm uzunluğunda, 67 cm genişliğinde ve 67 cm yüksekliğindeydi. Akasya ağacından yapılmıştı, hem içten hem de dıştan saf altınla kaplanmış ve altın bir kenar süsüyle süslenmişti. Kapağı saf altındandı ve üstünde her iki uca yerleştirilmiş iki altın kerubi bulunuyordu. Kerubiler karşılıklı duruyordu ve yüzleri kapağa dönüktü, kanatları ise yukarıya doğru açılıyor ve kapağın üzerini örtüyordu. Sandığın ayaklarının yukarısında dört altın halka vardı. Akasya ağacından yapılmış ve altınla kaplanmış sırıklar bu halkalardan geçiriliyordu ve Ahit Sandığı bu sırıklarla taşınıyordu

Ahit Sandığının içinde neler vardı?

Ahit Sandığı Yahudiler İçin Neden Bu Kadar Önemli?

Ahit Sandığı Hz. Allah tarafından hangi ölçülerde ve hangi malzemelerde yapılacağı bizzat Hz. Musa'ya bildirilen sandık..Kur'anı Kerimde de bahsi geçen sandık Yahudiler için son derece önemlidir.Hatta savaşmaya yanaşmayan israiloğulları Talut'un komutan oluşunu kabullenememişler ve savaşmamak için de bahaneler üretmeye devam etmişlerdir.Bunun üzerine Hz. Allah'ın nusretiyle sandık Talut'un krallığının ispatı için İsrailoğullarına getirilmiştir.

Babil Sürgünü , Yahudilerin Kutsal Topraklardan Çıkarılması, Mabedin Yıkılışı

Yahudilerin tarihte ilk yasadıkları sürgün, Asur Sürgünü’dür. 700’lü yıllar, Yahudiler için
oldukça sıkıntılı dönemlerdi. Bu tarihten önce yaşanan olaylar, gelecek zor günlerin
habercisi olmuştu. 925’te Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra ülke ikiye bölünmüş; I.
Yeroboam kuzeyde İsrail krallığını, Rehoboam da güneyde Yahuda krallığını kurmuştu.
Kuzeydeki İsrail Krallığı’nın yıkılmasından sonra güneydeki Yahuda Krallığı, Asur’a bağlı
yarı bağımsız bir konumda kalmıştır. Fakat bölgedeki hâkimiyetin Babil’e geçmesi ile
başlayan süreçte bazı Yahuda krallarının isyan etmeleri, Babil kralı Nebukadnezzar’ın,
M.Ö. 587/586 yılında Yeruşalim’i işgal etmesine neden olmuştur. Kudüs’ün Babillilerce
işgaliyle birlikte bağımsızlıklarının son kalesini de kaybetmişlerdir. Tanrısal koruma altında

Hz. Süleyman'a Verilen Saltanat

Allah'ın ilim verdiği peygamberlerden biri Hz. Süleyman'dır. Hz. Süleyman'a verilen ilimler arasında rüzgarların emrine verilmesi, cinleri ve şeytanları kontrol edebilmesi, karıncaların konuşmalarını anlaması, kuş dilini bilmesi gibi pek çoğu daha önce kimseye nasip olmayan üstün ilimler bulunmaktadır. Allah, rüzgarı, Hz. Süleyman'ın emrine vermiş ve çeşitli işlerinde bir araç olarak kullanmasına imkan sağlamıştır:

"Süleyman için de, fırtına biçiminde esen rüzgara (boyun eğdirdik) ki, kendi emriyle, içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz herşeyi bilenleriz." (Enbiya Suresi, 81)

Kuşların Hz. Süleyman'ın hizmetine verilmiş olması ve kendisine kuşların konuşma dilinin öğretildiği ise ayetlerde şöyle haber verilmiştir:

İçeriği paylaş

Son yorumlar

Anket

Muhteşem yüzyıl dizi neden sıkıcı hale geldi?: